Regret to or ing? Cấu trúc regret trong tiếng Anh

regret to v or ving

Nếu bạn đang có thắc mắc cấu trúc Regret to V hay Ving là đúng. Thật ra, sau Regret bạn có thể dùng ing và to-infinitive và nó mang nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tìm hiểu tiếp nhé.

Regret to-V

Ý nghĩa: Lấy làm tiếc để … Thông thường đi kèm các động từ như tell, say, announce, inform …

Ví dụ:

  • We regret to inform you that the flight has been delayed (Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng chuyến bay đã bị trì hoãn.)
  • We regret to announce that the flight has been canceled. (Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy.)

Regret V-ing

Ý nghĩa: Hối hận đã làm việc đó

Ví dụ:

  • He regret buying this table. (Anh ấy hối hận vì đã mua cái bàn này.)
  • She regrets going out with him. (Cô ấy hối hận vì đã đi chơi với anh ta.)

Cụm từ liên quan với Regret:

No regret là gì? Cùm từ “no regret” có nghĩa là không hối tiếc

Một số cụm từ liên quan:

  • No Regret Life: Cuộc sống không hối tiếc
  • Have no regrets: Không có gì hối tiếc
  • With no regret: Không hối hận/ không hối tiếc

Bài viết đã giải thích nghĩa của từ regret, trả lời câu hỏi regret ving hay to-v và phân biệt sự khác nhau trong 2 trường hợp. Hy vọng bài viết mang đến lợi ích cho người học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *