Make a fuss là gì? Tìm hiểu cách dùng của make a fuss với các giới từ khác nhau!

Make a fuss là gì

Thành ngữ “make a fuss” nghĩa là gì? Nếu vẫn chưa biết nghĩa của thành ngữ này hay cách sử dụng chính xác idiom này thì hãy xem tiếp bài viết nhé!

Make a fuss nghĩa là gì?

Make a fuss, dịch sang nghĩa đen và sát nghĩa, có nghĩa là gây ra một sự rối rắm nào đó.

Nghĩa bóng mang ý nghĩa là phàn nàn, cằn nhằn, cãi cọ không vừa lòng với ai về một điều gì đó

Từ đồng nghĩa/ synonym của cụm từ “Make a fuss”?

Bên cạnh việc dùng từ “make the fuss”, chúng ta có thể dùng những từ sau để thay thế cụm từ này nhưng vẫn có nghĩa giống nhau

  • complain. Ví dụ: I hate to complain, but the film was terrible
  • grumble. Ví dụ: He is always grumbling about something.

Giới từ đi sau make a fuss tạo ra nhiều nghĩa khác nhau

  • make a fuss of/over someone = to pay a lot of attention to: tỏ vẻ quan tâm, quá chú ý

Ví dụ:

  1. She made a fuss of/over me: Cô ấy tỏ vẻ quan tâm tôi
  2. He always makes a fuss of his grandchildren.: Ông ấy quá quan tâm đến cháu của ông
  • Make a fuss/kick up a fuss about something:  cẳn nhằn về 1 điều gì đó

Ví dụ: It’s nothing to make a fuss about.

Bài viết đã giải thích nghĩa của từ make a fuss cũng như ví dụ cho từng trường hợp khác nhau. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *