Make a fuss là gì

Make a fuss là gì

Thành ngữ “make a fuss” nghĩa là gì? Nếu vẫn chưa biết nghĩa của thành ngữ này hay cách sử dụng chính xác idiom này thì hãy xem tiếp bài viết nhé!

Make a fuss nghĩa là gì?

Make a fuss có nghĩa là gây ra một sự rối rắm nào đó. Nghĩa bóng mang ý nghĩa là phàn nản, cằn nhằn, không vừa lòng với ai về một điều gì đó

Giới từ đi sau make a fuss tạo ra nhiều nghĩa khác nhau

  • make a fuss of/over someone = tỏ vẻ quan tâm

Ví dụ: She made a fuss of/over me: Cô ấy tỏ vẻ quan tâm tôi

  • Make a fuss/kick up a fuss about something:  cẳn nhằn về 1 điều gì đó

Ví dụ: It’s nothing to make a fuss about.

Bài viết đã giải thích nghĩa của từ make a fuss cũng như ví dụ cho từng trường hợp khác nhau. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *