Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 và loại 2 trong tiếng Anh

câu điều kiện loại 1

Chia sẻ cấu trúc và công thức sử dụng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 và loại 2 trong tiếng anh, cách phân biệt tình huống khi nào sử dụng câu điều kiện loại 1 còn khi nào sử dụng câu điều kiện loại 2 dành cho người mới học tiếng anh.

Cấu trúc và công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 1 trong tiếng anh

Định nghĩa câu điều kiện hỗn hợp loại 1 trong tiếng anh

  • Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với “If”.
  • Đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 1, nó là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.
  • Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 1

If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ câu điều kiện loại 1

  • If he had worked harder at school, he would be a student now.

(Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì giời đây anh ta đã là một sinh viên rồi.)

  • If I had taken his advice, I would be rich now.

(Nếu tôi làm theo lời khuyên của anh ấy thì giờ đây tôi đã giàu rồi)

Cấu trúc và công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 2 trong tiếng anh

Khái niệm câu điều kiện hỗn hợp loại 2 trong tiếng anh

  • Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3
  • Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 2 trong tiếng anh

If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P

Ví dụ câu điều kiện loại 2

  • If  I were you, I would have learned  English earlier.

(Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn.)

  • If he didn’t love her, he wouldn’t have married her.

(Nếu anh ấy không yêu chị ấy thì  anh ấy đã không lấy cô ấy làm vợ.)

Bài viết đã chia sẻ cấu trúc và công thức sử dụng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 và loại 2 trong tiếng anh, cách phân biệt tình huống khi nào sử dụng câu điều kiện loại 1 còn khi nào sử dụng câu điều kiện loại 2 dành cho người mới học tiếng anh. Chúc bạn thành công!

Đọc thêm: CÂU GIẢ ĐỊNH LÀ GÌ? TÌM HIỂU CÁCH DÙNG VÀ CẤU TRÚC THỂ GIẢ ĐỊNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *