Agree là gì? Disagree là gì? Nghĩa của cụm từ “Agree to disagree”.

Agree là gì

Agree nghĩa là gì? Agree đi với giới từ nào và có nghĩa ra sau? Cùng tìm hiểu bài viết sau nhé!

I. Agree

1. Agree là gì?

Agree, phiên âm /əˈɡriː/,nghĩa là đồng ý, đồng tình, bằng lòng

2. Agree đi với giới từ nào

agree đi vơi giới từ nào

a. to

Khi bạn muốn nói rằng ai đó đồng ý làm việc gì, hoặc ai đó đồng ý với đề xuất/gợi ý/mong muốn của người khác, ta có thể dùng cấu trúc:

agree + to + V
agree + to + something

Ý nghĩa: đồng ý làm gì, đồng ý với điều gì

Ví dụ:

In the end, she agreed to go shopping.
Cuối cùng, cô ấy đã chấp nhận đi siêu thị. 

We had to push them to agree to our terms.
Chúng ta cần ép họ đồng ý với điều khoản của chúng ta. 

b. on/about

Khi muốn thể hiện sự tán thành hay thống nhất về một chủ đề, quan điểm, kế hoạch nào đó, ta dùng agree on/about.

agree + on/about + something

Ý nghĩa: đồng ý về…

Ví dụ:

The committee members all agree on/about the need for more information.

c. with

agree + with + somebody/something

Ý nghĩa: đồng ý với ai/điều gì 

Ví dụ: 

I agree with you!
Tôi đồng ý với bạn! 

3. Từ trái nghĩa với “Agree”

Để tạo từ trái nghĩa với Agree, chúng ta thêm prefix “dis” => Disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

Giải thích ý nghĩa cụm từ “agree to disagree”

‘Agree to disagree’ = đồng ý/chấp thuận với những người/ý kiến không đồng ý nhằm mục đích cho qua vấn đề hoặc tránh tạo thêm những đối chất.

Đây là cụm từ người bản xứ thường hay dùng. Có thể dịch “agree to disagree” theo nhiều cách khác nhau, tùy vào tình huống câu chuyện, chẳng hạn như “gác chuyện này sang một bên”, “đồng ý cho qua chuyện”, “đành chịu việc ta bất đồng”

Bài viết đã trả lời câu hỏi Agree nghĩa là gì? Agree đi với giới từ nào? Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *