Con voi tiếng anh là gì – Tên con động vật tiếng anh

Bài viết hôm nay về chủ đề từ vựng tên Con voi tiếng anh là gì – Tên con động vật tiếng anh sẽ mang đến cho bạn đọc cách đọc tên con voi bằng tiếng anh và một số tên con động vật tiếng anh khác. Bài viết sẽ giúp bạn biết thêm từ vựng tiếng anh về con voi và con vật khác từ đó giúp cải thiện khả năng tiếng anh của bạn. 

con-voi-tieng-anh
Con coi tiếng anh

Con voi tiếng anh là gì?

Có rất nhiều bạn học sinh khi học từ vựng về tên con voi trong tiếng anh luôn không nhớ ra được từ đó viết như thế nào hay đọc như thế nào?.

Theo từ điển Anh-Việt từ con voi tiếng anh là Elephant

Theo từ điển Longman trong tiếng anh, từ Elephant được dịch nghĩa là:

 • Elephant: a very large grey animal with four legs, two tusks (=long curved teeth) and a trunk (=long nose) that it can use to pick things up

Một mẹo nhỏ để bạn có thể nhớ được nhiều từ vựng về tên con động vật tiếng anh là bạn học chúng theo một nhóm từ có liên hệ với nhau. Giống như từ con voi: elephant, khi bạn học về con voi thì bạn nên tìm hiểu các từ vựng khác về tên con động vật khác trong tiếng anh là gì thì khi đó bạn sẽ nhớ được nhiều từ và nhớ lâu hơn.

Sau đây là một số từ vựng tên con động vật tiếng anh.

Một số tên con động vật tiếng anh được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn có thêm vốn từ vựng kèm theo cách phiên âm để giúp bạn đọc các từ vựng con động vật tiếng anh tốt hơn.

Từ vựng tên con động vật tiếng anh thuộc lớp thú

 • zebra/ˈziː.brə/ – ngựa vằn
 • gnu /nuː/ – linh dương đầu bò
 • cheetah /ˈtʃiː.tə/ – báo Gêpa
 • lion /ˈlaɪ.ən/ – sư tử đực
 • monkey /ˈmʌŋ.ki/ – khỉ
 • rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/- tê giác
 • camel- lạc đà
 • hyena /haɪˈiː.nə/ – linh cẩu
 • hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ – hà mã
 • beaver /ˈbiː.vəʳ/ – con hải ly
 • gazelle /gəˈzel/- linh dương Gazen
 • giraffe /dʒɪˈrɑːf/ – hươu cao cổ
 • leopard /ˈlep.əd/- báo
 • elephant/ˈel.ɪ.fənt/ – voi
 • gorilla/gəˈrɪl.ə/ – vượn người Gôrila
 • baboon /bəˈbuːn/- khỉ đầu chó
 • antelope- linh dương
 • lioness /ˈlaɪ.ənis/ – sư tử cái
 • buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ – trâu nước
 • bat /bæt/ – con dơi
 • chimpanzee- tinh tinh
 • polar bear /pəʊl beəʳ/ – gấu bắc cực
 • panda /ˈpæn.də/ – gấu trúc
 • kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ – chuột túi
 • koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/ – gấu túi
 • lynx (bobcat) /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/) – mèo rừng Mĩ
 • porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ – con nhím
 • boar /bɔːʳ/ – lợn hoang (giống đực)
 • skunk /skʌŋk/ – chồn hôi
 • mole /məʊl/ – chuột chũi
 • raccoon /rækˈuːn/ – gấu trúc Mĩ

Từ vựng tên con động vật tiếng anh thuộc loại vật nuôi

 • bull /bʊl/ – bò đực
 • calf /kɑːf/ – con bê
 • chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ – gà
 • chicks /tʃɪk/ – gà con
 • cow /kaʊ/ – bò cái
 • donkey /ˈdɒŋ.ki/ – con lừa
 • female /ˈfiː.meɪl/ – giống cái
 • male /meɪl/ – giống đực
 • herd of cow /hɜːd əv kaʊ/ – đàn bò
 • pony /ˈpəʊ.ni/ – ngựa nhỏ
 • horse /hɔːs/ – ngựa
 • mane of horse /meɪn əv hɔːs/ – bờm ngựa
 • horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/ – móng ngựa
 • lamb /læm/ – cừu con
 • sheep /ʃiːp/ – cừu
 • sow /səʊ/ – lợn nái
 • piglet /ˈpɪg.lət/ – lợn con
 • rooster /ˈruː.stəʳ/ – gà trống
 • saddle /ˈsæd.l/ – yên ngựa
 • shepherd /ˈʃep.əd/ – người chăn cừu
 • flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/- bầy cừu

 

Bài viết về chủ đềCon voi tiếng anh là gì – Tên con động vật tiếng anh  hôm nay đã giúp bạn đọc biết thêm một từ vựng mới về tên con voi tiếng anh là gì và hơn nữa là tên các loài con động vật tiếng anh khác cũng đã được liệt kê đa số. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn đọc học hỏi và trau dồi thêm kiến thức tiếng anh về các từ vựng con động vật tiếng anh. 

Trước:
Sau:

Xem Ngay

Con châu chấu, con dế tiếng anh là gì

Chắc hẳn các bạn đã biết, tiếng Anh là ngôn ngữ vô cùng phổ biến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Con voi tiếng anh là gì – Tên con động vật tiếng anh